Доклад на психолога Елка Петкова

Уважаеми родители, учители, настоятели,

Както всички знаете УН с решение на ОС назначи временно психолог в 163-то ОУ, за да бъдат подпомогнати учениците, които имат нужда от психологическа подкрепа и най-вече учениците от 2-ри В клас на нашето училище. Прилагаме по-долу докладът на психолога Елка Петкова за нейната работа с деца, родители и учители.

Доклад на психолога Елка Петкова

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

КЪМ 163 ОУ„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

Г-Н ГЕОРГИ ХРИСТОВ

ДОКЛАД

от

Елка Петкова, психолог

Уважаеми г-н Христов,

Съгласно договор № 6/ 19.11.2016 г.за психологическа подкрепа и консултации

на ученици, родители и учители от 163 ОУ „Черноризец Храбър” предоставям на

Вашето внимание доклад за извършената дейност.

Той е разделен на три части:

1.) Статистически данни

2.) Анализ на ситуацията

3.) Изводи и препоръки.

1.Статистистически данни:

Най – напред искам да представя количествената страна на моя ангажимент. За

периода от един месец – 19.11.- 19.12. 2015 г., съобразно договорения график бяха

получени следния брой заявки за психологическа работа:

1.1.Общ брой заявки – 41 , от тях :

 • Самозаявени – 20
 • От родители – 9
 • От учители ( за ученици или родители за децата им) – 6
 • Логопед -2
 • Ресурсен учител -2
 • От УН – 1
 • От административното ръководство – 1

1.2. Общ брой консултации – 55, от тях:

Проведени „лице – в – лице” (лична среща с психолога в училище) – 52

 • Телефонни консултации – 3
 • Индивидуални консултации – 49, от тях:
 • Родители -15
 • Ученици -16
 • Начален етап – 9
 • Среден етап – 7
 • Учители – 11
 • Възпитатели – 7

 

Групова работа – 6 групови занятия, от тях:

 • 2 В клас – 4
 • 1Г клас – 1
 • 1 В клас – 1

Психодиагностика – 6, от тях:

 • Деца с обучителни затруднения – 4
 • Деца със СОП – 2

Подготвителна група – обсъждане с учителите на темата за диагностика на

готовността на децата за училище в подготвителните групи в 163 ОУ и затрудненията и

проблемите, които срещат в процеса на своята работа.

Освен чисто консултативната и диагностична работа предоставих по моя

инициатива няколко свои авторски статии за родители и учители („Защо децата се

държат лошо? Как да разбираме по-добре тяхното поведение”, „Майсторството на

похвалата – кратък наръчник не само за родители”, „Дисциплината”, „Училищната

готовност. Как да я разбираме?”)

 • на г-жа Катя Дойнова, директор на 163 ОУ „Черноризец Храбър” ( с

предложение да бъдат предоставени на преподавателския екип).

Предоложението беше прието много добре и реализирано чрез предоставяне на

хартиен носител и изпращане в електронен вариант на личната електронна поща

на членовете на преподавателския екип.

 • и на г-н Георги Христов, председател на Сдружение Училищно Настоятелство

към 163 ОУ„Черноризец Храбър” ( с идея за създаване на рубрика „Психология

на родителското ежедневие” на Интернет страницата на Сдружението).

Взех участие и в родителска среща във 2 в клас (във връзка с напрежението,

възникнало от поведението на проблемен ученик от този клас, преместването му в

друго училище и негативното му влияние върху атмосферата в класа) и запознах

родителите с темите на интерактивните групови занятия, които проведох в класа :

„Приятелството”, „Агресията и нейните прояви” „Уважение и неуважение”, „Правилата

и защо е нужно да ги спазваме”. Направих и социометрия на взаимоотношенията в

класа.

Накрая искам да включа и един малък, но съществен за психологическата работа

коментар:

Възможни канали за информация за достъп до услугата „психологическа

подкрепа и консултации на ученици, родители и учители от 163 ОУ „Черноризец

Храбър”

 • Интернет сайт на 163 ОУ „Черноризец Храбър”
 • Интернет сайт на Сдружение Училищно Настоятелство към 163 ОУ
 • Електронен дневник
 • Обяви на ключови места в училище
 • Представяне на психолога „лице – в – лице” на различни текущи събирания на

членовете на училищния екип (оперативки на учители, възпитатели, класни

ръководители и т.н)

 • Социални мрежи (ФЕЙСБУК)

От тях – реализирани по време на договора

 • Електронен дневник
 • Обяви на ключови места в училището
 • Социални мрежи (ФЕЙСБУК)

 

2.Анализ

 • За периода на договора имаше активно търсене на психологически консултации
 • на първо място от страна на родителите и
 • на второ – от страна на учителите и възпитателите в 163 ОУ „Черноризец

Храбър”.

Към края на периода заявките нямаше как да бъдат посрещнати поради срочния

характер на уговорения ангажимент.

 • Налице беше прекрасен прием от страна на членовете на преподавателския екип,

с които осъществих много добър професионален и личен контакт.

 • От страна на административното ръководство ответна реакция като отношение и

поведение беше налице единствено и само в отговор на конкретна моя

инициатива.

 • Доброто насочване от страна на класните ръководители в начален етап и среден

етап, които виждат в своите класове ученици, нуждаещи се от психологическа

помощ и поддържането на обратна връзка с психолога и с родителите също беше

съществен елемент от общата екипна работа при затруднения и проблеми.

 • Изградих много добър професионален контакт и с логопеда г-жа Лиляна

Богацевска – Григорова и с ресурсния учител г-н Марио Вълчев.

3.Изводи и препоръки

 • За ефективната психологическа работа в контекста на училището и за добрите

резултати от нея е необходима ангажираността на всички участници в процеса

на училищния живот, а не само на специалиста – психолог, който да работи с

проблемни ученици и класове.

 • Необходима е и заитересованост от страна на административното ръководство .
 • Затрудненията и проблемите е нужно да бъдат разглеждани от позициите на

системната взаимосвързаност и партниране между всички участници в процеса

на работа в училище.

 • За промяна освен психологически интервенции за разрешаване на даден

проблем са нужни преди всичко време, за се случи тя, както и адекватно

разбиране за необходимия контекст на промяната (за естеството на

психологическата работа, за начина на включване на отделните елементи

(партньори) на училищната система в него и др.

 • Нужна е и превантивна психологическа работа. Тя е важна съставна част от

естествения процес и обикновено се пренебрегва. Истината е, че добрата

превенция е работа с мисъл напред във времето. Тя може да отстрани в зародиш

предпоставките за възникване на множество сериозни проблеми в бъдеще.

 • Необходимо е да се работи и за промяна на някои нереалистични нагласи и

очаквания. Една от най-разпространените от тях е очакването за незабавен

резултат от осъществяваните психологически интервенции. Вместо

краткосрочни или изолирани интервенции е нужно да се работи в посока на

изграждане на стратегии за устойчиво развитие, а не да се разчита на такива

като „работа на парче”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *